Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti [………]
se sídlem […….]
identifikační číslo: [………]
zapsané v obchodním rejstříku vedeném [………], oddíl [………] , vložka [……….]
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese […….]

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti [název firmy], se sídlem [vaše sídlo] , identifikační číslo: [vaše ič] , zapsané v obchodním rejstříku vedeném [………], oddíl [………], vložka [……….] (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatele a jinou fyzickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetového obchodu pronajímatele. Internetový obchod je pronajímatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.decorent.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Uzavření nájemní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nájemce není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Předmětem nájemní smlouvy je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele (dále jen "předmět nájmu") nájemci, aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli předem stanovenou částku (dále jen "nájemné").

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Ceny za pronájem předmětu nájmu  jsou uvedeny na webových stránkách u jednotlivého předmětu nájmu. 

3.2. Na základě nezávazné poptávky zasílá pronajímatel svým zákazníkům cenovou kalkulaci, po jejímž písemném odsouhlasení nájemcem vystaví pronajímatel nájemci zálohovou fakturu, po jejímž uhrazení se stává poptávka závaznou. 

3.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví pronajímatel ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy nájemci daňový doklad – fakturu. Nájemce není plátcem daně z přidané hodnoty. 

4. Odstoupení od nájemní smlouvy

4.1. Nájemce bere na vědomí, že po uhrazení zálohové faktury je poptávka závazná a zaniká tímto nájemci nárok na vrácení zálohové platby při odstoupení od nájemní smlouvy ze strany nájemce.

4.2. Odstoupení od nájemní smlouvy je ze strany nájemce možné kdykoliv, ovšem bez náhrady na vrácení zálohové platby, viz bod 4.1. těchto obchodních podmínek. 

5. Předání předmětu nájmu a odpovědnost za škodu

5.1. Při převzetí předmětu nájmu je povinností nájemce předměty nájmu zkontrolovat a ověřit jejich stav, zda-li nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže nájemce zjistí, že jsou předměty nájmu poškozené, zničené či znehodnocené, je bezprostředně povinnen informovat o této skutečnosti pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí předmětu nájmu od pronajímatele. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že nájemce převzal předměty nájmu bez jakýchkoliv vad či poškození.

5.2. Odpovědnost za majetkovou ujmu na předmětech nájmu nese nájemce, a to od okamžiku převzetí předmětů nájmů od pronajímatele až do navrácení těchto předmětů pronajímateli. 

5.3. Pokud nájemce navrátí předměty nájmu poškozené, zničené nebo jinak znehodnocené, je povinen uhradit plnou výši majetkových škod pronajímateli.

5.4. Nájemce při předání zboží dobrovolně postupuje pronajímateli předem domluvenou částku jako formu vratné zálohy (dále jen "kauce"). Výše kauce odpovídá přibližně 50% tržní ceny pronajímaných předmětů. Výši kauce stanovuje vždy pronajímatel. 

5.5. Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu jako nájemci předal, je povinen navrátit přijatou kauci nájemci v plné výši. 

5.6 Při převzetí poškozených, zničených nebo znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě poptávky pronajaty. 

5.7. O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od data převzetí předmětů nájmu od nájemce. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv. 

5.8. Pronajímatel je povinen navrátit nájemci kauci nejpozději do 5 pracovních dnů.

6. Smluvní pokuty

6.1. Nájemce má povinnost vrátit předměty nájmu pronajímateli nejpozději do předem stanoveného data. Za navrácení se považuje fyzické předání předmětů nájmu k rukám pronajímatele. Za každý den prodlení je pronajímatel oprávněn požadovat finanční částku odpovídající 100% z výše nájemné částky.

6.2. Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí pronajímateli do sedmi pracovních dnů od předem stanoveného data, náleží pronajímateli celá postoupená kauce. V případě, že je způsobená škoda vyšší jak výše kauce, má pronajímatel právo vymáhat doplatek po nájemci.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Doručování

8.1. Nájemci může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.3. Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Kontaktní údaje pronajímatele: adresa pro doručování [………..], adresa elektronické pošty [………..], telefon [………..].

V Liberci dne 30.12.2022